Đảm bảo tính đa dạng, đồng đều và bao gồm trong tất cả các lĩnh vực của ngành NLMT; là một phần quan trọng trong việc quản lý sự tăng trưởng. Sự đa dạng của nhà cung cấp là yếu tố chính của điều này. Và trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến COVID-19; việc mở rộng chuỗi cung ứng để bao gồm các doanh nghiệp được sở hữu. Và vận hành bởi một đội ngũ nhân viên đa dạng có thể là một phần của giải pháp.

Ưu tiên đa dạng nhà cung cấp trong ngành năng lượng mặt trời tại SEIA

Định hướng phát triển áp dụng của SEIA

Năm ngoái, SEIA đã ban hành DiversityChallenge cho ngành năng lượng. Để khuyến khích các công ty, SEIA tạo sự đa dạng và đưa vào một phần cốt lõi trong bản sắc văn hóa của họ. Để thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng các mục tiêu đa dạng và bao gồm trong ngành năng lượng mặt trời; SEIA đang phát hành hướng dẫn để giúp đỡ các công ty thành viên của SEIA bắt đầu theo dõi sự đa dạng kinh tế của các nhà cung cấp của họ.

Trong khi ngành công nghiệp NLMT vật lộn với tác động của COVID-19; sự đa dạng nhà cung cấp sẽ là cơ hội quan trọng để các công ty tăng thêm giá trị kinh tế địa phương. Bằng cách khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp đa dạng. Thường gặp phải rào cản bổ sung, như tiếp cận vốn và cơ hội kết nối.

Hướng dẫn đa dạng nhà cung cấp

Hướng dẫn đa dạng nhà cung cấp, đưa các công ty từng bước thông qua quá trình thu thập dữ liệu. Từ các nhà cung cấp và sửa đổi hệ thống kế toán của họ; để theo dõi thông tin mới này. Mặc dù nhiều tiểu bang yêu cầu các công ty tiện ích; nộp thông tin như một phần của quy trình báo cáo hàng năm. Nhưng việc các nhà cung cấp năng lượng tái tạo được yêu cầu phải làm như vậy là ít phổ biến hơn.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều sự quan tâm của các khoản hoa hồng tiện ích. Trong việc thu thập thông tin này và hướng dẫn đa dạng nhà cung cấp của SEIA. Cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp thực hiện các bước chủ động. Trong việc thực hiện các chương trình đa dạng trong chuỗi cung ứng của họ.

Kết hợp trong việc ứng dụng NLMT

Illinois là tiểu bang duy nhất bắt buộc tất cả các nhà cung cấp NLMT và năng lượng gió phải báo cáo về sự đa dạng. Bao gồm tất cả các mục tiêu mua sắm và chi tiêu cho các doanh nghiệp nhỏ; thuộc sở hữu thiểu số, thuộc sở hữu của cựu chiến binh và doanh nghiệp nhỏ.

Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) ban đầu đã ban hành lệnh; yêu cầu tất cả các công ty điện, khí đốt. Và nước thuộc sở hữu của nhà đầu tư có tổng doanh thu hàng năm trên 25 triệu đô la; để thực hiện các mục tiêu mua sắm cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số và có trụ sở tại California doanh nghiệp thuộc sở hữu kỳ cựu. Năm 2019, đơn đặt hàng được mở rộng để khuyến khích báo cáo tự nguyện từ các nguồn năng lượng phân tán như năng lượng mặt trời.

Cơ hội phát triển năng lượng mặt trời

Sự đa dạng nhà cung cấp là cơ hội phát triển; để các công ty năng lượng đánh giá chuỗi cung ứng của họ. Và thực hiện các thay đổi để thể hiện tốt hơn sự đa dạng của cơ sở khách hàng của SEIA và cộng đồng phục vụ. Khi nhiều quốc gia áp dụng các yêu cầu cho các nhà cung cấp năng lượng tái tạo, hướng dẫn đa dạng nhà cung cấp của SEIA; nhằm giúp các công ty thực hiện bước quan trọng này để ưu tiên sự đa dạng trong tất cả các khía cạnh của ngành.

Thông tin từ SEIA